Algemene Voorwaarden Quest Juridische service abonnementen B.V. (QJSA).

 Ingeschreven bij de KVK te Amsterdam onder nr. 34381037

 

 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

QJSA is een besloten vennootschap, die zich bezig houdt met het geven van juridische adviezen aan abonnees. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van QJSA ten behoeve van abonnees en bepalen voorts de algemene rechtsverhouding tussen QJSA en haar abonnees. QJSA aanvaardt geen eventuele algemene voorwaarden van de abonnee/opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

 1. Abonnement

Een  abonnement  komt  tot  stand  door  middel  van  een  door  de  aanvrager  ingevuld  abonnementsformulier  en  aanvaarding  daarvan  door  QJSA.  Alle opdrachten tot het geven van juridische advies van abonnees aan QJSA worden geacht te worden gegeven en te zijn aanvaard door QJSA. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Vraagstellingen op het gebied van het fiscale recht, alsook op gebied van het vreemdelingenrecht worden niet ingenomen. De abonnee vrijwaart QJSA tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de abonnee zijn verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 

 1. Duur en opzegging abonnement

Een abonnement wordt aangegaan voor 1 jaar en kan niet tussentijds worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. QJSA kan het abonnement of andere levering van diensten schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer de abonnee/opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van abonnee / opdrachtgever is ingediend, of indien de abonnee zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

 

 1. Tegenstrijdige belangen

QJSA  zal  vragen  van  abonnees  die  betrekking  hebben  op  een  geschil  met  een  andere  abonnee  van  QJSA  niet  in  behandeling  kunnen  nemen.

 

 1. Overgedragen zaak

De verstrekking van de juridische adviezen e.d. zal overgedragen worden aan (de maatschap) Quest Advocaten te Amsterdam. Quest Advocaten zal de abonnee voor de kosten voor de werkzaamheden buiten het gratis telefonisch/email advies vooraf bekend maken en pas na toestemming van de abonnee wordt met de uitvoering aangevangen.

 

 1. Betaling

Het abonnementsbedrag zal bij vooruitbetaling worden voldaan door middel van afboeking via automatische incasso. Het BTW nr van QJSA is NL8220.12.376.B01 De betalingstermijn voor door QJSA verzonden declaraties beloopt 14 dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag, met een minimum van € 100,-. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan QJSA, nadat de abonnee hiervan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken abonnee opschorten, totdat het bedrag der declaratie is voldaan. QJSA is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

 

 1. Wijziging gegevens

Een abonnee dient relevante wijzigingen m.b.t. zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres of telefoonnummer, zo spoedig mogelijk door te geven aan QJSA.

 

 1. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van QJSA voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de adviezen verstrekt door QJSA en/of het door haar ingeschakelde advocatenkantoor – die de abonnee lijdt doordat QJSA (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is ) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.      Het vorenvermelde geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van QJSA of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. QJSA is niet aansprakelijk voor de door haar gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van onjuiste of onvolledige informatie van de abonnee. Alle rechtsvorderingen jegens QJSA, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

 

 1. Archivering

Eventuele originele stukken zullen na het einde van een door een abonnee verstrekte opdracht desgewenst aan de abonnee worden verstrekt. Het betreffende dossier wordt gedurende ten minste 5 jaar bewaard.

 

 1. Wijziging tarieven

QJSA is bevoegd om, tijdens de duur van het abonnement, eenzijdig het basisabonnementstarief met maximaal 5% per jaar te wijzigen. Zij zal haar abonnees hiervan minimaal twee maanden van tevoren op de hoogte stellen. Indien een abonnee niet akkoord gaat met de aangekondigde prijsverhoging dient de abonnee het abonnement tijdig voor ingang van de prijswijziging op te zeggen, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn van één maand. Quest Advocaten is voorts bevoegd om haar honorarium voor werkzaamheden die niet onder het basisabonnement vallen, ook tijdens deze werkzaamheden, eenzijdig te wijzigen.

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen QJSA en haar abonnees is Nederlands recht van toepassing. Bevoegd om van enig geschil tussen QJSA en haar abonnee kennis te nemen is de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.